[1]
โพธิ์ไทรย์ เ., สุวรรณโคต ก., รอดคำดี ป., and พันธุ์วิไล พ., “Samakompayaban Thai School”, TJN, vol. 67, no. 3, pp. 62–71, Sep. 2019.