[1]
ผาติภัทรกุล ป., เอี่ยมสวัสดิกุล ด. ว., and หนุ่ยศรี ด. . ม., “Factors affecting organizational commitment of nursing instructors in Central College Network 2”, TJN, vol. 66, no. 4, pp. 11–19, Sep. 2019.