[1]
บัวสด ส. and มูลศาสตร์ ส., “ผลของโปรแกรมการประเมินผลแบบเสริมพลังต่อความรู้ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามโคก”, TJN, vol. 63, no. 2, pp. 1–10, Jan. 2016.