[1]
เดียวอิศเรศ ว., วัชรสินธุ์ จ., ชื่นเลิศสกุล ก., ลิ้มเจริญชัย ว., and โยยิ่ง ร., “การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง”, TJN, vol. 63, no. 2, pp. 11–20, Jan. 2016.