[1]
พุทธบูชา พ., เอี่ยมสวัสดิกุล ว., and หนุ่ยศรี ม., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5”, TJN, vol. 63, no. 2, pp. 21–28, Jan. 2016.