[1]
จาตุรงคโชค ก., ลาภวงษ์วัฒนา ป., and พิชยภิญโญ ป., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก”, TJN, vol. 63, no. 2, pp. 36–45, Jan. 2016.