[1]
ศรีนวล อ., ฐานิวัฒนานนท์ เ., and กฤตย์ประชา จ., “ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อการลดความทุกข์ทรมาน ในผู้ป่วยสูงอายุที่คาท่อช่วยหายใจทางปาก”, TJN, vol. 63, no. 2, pp. 46–55, Jan. 2016.