[1]
จุลวรรณา ภ., ศรีอำไพ อ., ศิริวัฒนเมธานนท์ จ., and ดิลกสัมพันธ์ จ., “รูปแบบการจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, TJN, vol. 63, no. 2, pp. 56–62, Jan. 2016.