[1]
รองเมือง ด., “การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, TJN, vol. 63, no. 2, pp. 63–71, Jan. 2016.