[1]
ศิโรโรตม์สกุล ส., “การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA”, TJN, vol. 62, no. 3, pp. 59–66, Jan. 2016.