[1]
ศรีมรกต ผ., ผาณิตรัตน์ ร., and เกษรศรี ศ., “การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย”, TJN, vol. 62, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2016.