[1]
เสนีย์ อ., ปานเทวัญ พ., and บุญรับพายัพ เ., “การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน”, TJN, vol. 62, no. 1, pp. 22–31, Jan. 2016.