[1]
ศรีมรกต ผ., ใจหนุน จ., สนามทอง ป., หงษ์ทอง ย., แสวงดี ป., and อัครวัชรางกูร อ., “ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย”, TJN, vol. 62, no. 1, pp. 32–43, Jan. 2016.