[1]
จินดารัตน์ ศ. and โลจนาภิวัฒน์ ส., “ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่”, TJN, vol. 62, no. 1, pp. 44–54, Jan. 2016.