[1]
จันฤาไชย ด., “ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร”, TJN, vol. 61, no. 4, pp. 27–32, Jan. 2016.