[1]
สุวรรณโคต ก., “สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555”, TJN, vol. 61, no. 4, pp. 65–69, Jan. 2016.