เสนาดิสัย ส., คชไกร ร., ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ., เกตุฉ่ำ อ., มีกุศล เ., จิ๋วพัฒนกุล ย., เกษมสุข เ., เภตราสุวรรณ ส., and ชินล้ำประเสริฐ น. “A Survey of Positive Practice Environments for Professional Nurses in Thailand”. Thai Journal of Nursing, vol. 67, no. 4, July 2019, pp. 1-10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200753.