อัครธนพล ป., รัศมีแจ่ม พ., สิมเสน ส., โพธิ์ศรี ส., ตุรงค์เรือง ศ., พิเดช ก., กูรมาภิรักษ์ น., พุทธเสน ช., คงพรหม ส., and แก้วดู ก. “Health Status and Health Promoting Behaviors Among the Daily Employees in a University”. Thai Journal of Nursing, vol. 67, no. 4, July 2019, pp. 11-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200765.