พรหมแทนสุด พ., มูลศาสตร์ ส., and หีบท่าไม้ ด. “Effectiveness of a Pain Management and Environmental Adjustment Program for Elderly With Knee Osteoarthritis”. Thai Journal of Nursing, vol. 67, no. 4, July 2019, pp. 34-43, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/202078.