สุวรรณโคต ก. “หน้ากองบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing, vol. 68, no. 1, July 2019, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/204324.