โพธิ์ไทรย์ เ., สุวรรณโคต ก., รอดคำดี ป., and พันธุ์วิไล พ. “Samakompayaban Thai School”. Thai Journal of Nursing, vol. 67, no. 3, Sept. 2019, pp. 62-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214584.