สิงขรณ์ อ., มาตระกูล ม., and พแดนนอก น. “Coaching Student Nurse Leader to Motivate to Quit Smoking Based on ADDIE Model”. Thai Journal of Nursing, vol. 67, no. 2, Sept. 2019, pp. 51-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214964.