มาตระกูล ม., สิงขรณ์ อ., and พแดนนอก น. “The Implementation of a Smoke-Free Campus Policy at Mae Fah Luang University”. Thai Journal of Nursing, vol. 67, no. 1, Sept. 2019, pp. 11-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215294.