ผาติภัทรกุล ป., เอี่ยมสวัสดิกุล ด. ว., and หนุ่ยศรี ด. . ม. “Factors Affecting Organizational Commitment of Nursing Instructors in Central College Network 2”. Thai Journal of Nursing, vol. 66, no. 4, Sept. 2019, pp. 11-19, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/218769.