ศรีมรกต ผ., and พ่ออามาตย์ อ. “การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล”. Thai Journal of Nursing, vol. 63, no. 1, Jan. 2016, pp. 48-54, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46771.