บัวสด ส., and มูลศาสตร์ ส. “ผลของโปรแกรมการประเมินผลแบบเสริมพลังต่อความรู้ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสามโคก”. Thai Journal of Nursing, vol. 63, no. 2, Jan. 2016, pp. 1-10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46889.