เดียวอิศเรศ ว., วัชรสินธุ์ จ., ชื่นเลิศสกุล ก., ลิ้มเจริญชัย ว., and โยยิ่ง ร. “การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาล ในโรงพยาบาลบ้านบึง”. Thai Journal of Nursing, vol. 63, no. 2, Jan. 2016, pp. 11-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46893.