พุทธบูชา พ., เอี่ยมสวัสดิกุล ว., and หนุ่ยศรี ม. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารจัดการภาวะขาดแคลนพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 5”. Thai Journal of Nursing, vol. 63, no. 2, Jan. 2016, pp. 21-28, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46895.