รองเมือง ด., บิอะหวัง อ., ทองสง่า อ., คำป้อง อ., มาโนชน์ อ., เจือประจบ พ., คงจิตร์ พ., and มหาสวัสดิ์ อ. “การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Thai Journal of Nursing, vol. 63, no. 2, Jan. 2016, pp. 63-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46909.