ศิโรโรตม์สกุล ส. “การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA”. Thai Journal of Nursing, vol. 62, no. 3, Jan. 2016, pp. 59-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47427.