ศรีมรกต ผ., ผาณิตรัตน์ ร., and เกษรศรี ศ. “การประเมินผลโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชนไทย”. Thai Journal of Nursing, vol. 62, no. 1, Jan. 2016, pp. 1-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47439.