เสนีย์ อ., ปานเทวัญ พ., and บุญรับพายัพ เ. “การพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาล ด้านความรู้ ทัศนคติต่อบุหรี่ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน”. Thai Journal of Nursing, vol. 62, no. 1, Jan. 2016, pp. 22-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47443.