ศรีมรกต ผ., ใจหนุน จ., สนามทอง ป., หงษ์ทอง ย., แสวงดี ป., and อัครวัชรางกูร อ. “ประสิทธิภาพของการช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลในประเทศไทย”. Thai Journal of Nursing, vol. 62, no. 1, Jan. 2016, pp. 32-43, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47444.