จินดารัตน์ ศ., and โลจนาภิวัฒน์ ส. “ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของผู้ใช้บริการคลินิกอดบุหรี่”. Thai Journal of Nursing, vol. 62, no. 1, Jan. 2016, pp. 44-54, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47445.