เทียมใจ ป., and ธิสาระ ป. “การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”. Thai Journal of Nursing, vol. 61, no. 1, Jan. 2016, pp. 1-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47475.