จันฤาไชย ด. “ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร”. Thai Journal of Nursing, vol. 61, no. 4, Jan. 2016, pp. 27-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47611.