สุวรรณโคต ก. “สถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทยปี 2555”. Thai Journal of Nursing, vol. 61, no. 4, Jan. 2016, pp. 65-69, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47619.