สุทธิประภา ชุติมา, เพ็ญศิรินภา นิตยา, and กีระพงษ์ พรทิพย์. “Organizational Climate and Organizational Commitment of Registered Nurses in a Chain of Private Hospitals”. Thai Journal of Nursing 67, no. 4 (July 3, 2019): 25–33. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/200914.