พรหมแทนสุด พรทิพย์, มูลศาสตร์ สุทธีพร, and หีบท่าไม้ ดนัย. “Effectiveness of a Pain Management and Environmental Adjustment Program for Elderly With Knee Osteoarthritis”. Thai Journal of Nursing 67, no. 4 (July 3, 2019): 34–43. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/202078.