สุวรรณโคต กรรณิการ์. “Editorial Board 2018”. Thai Journal of Nursing 67, no. 4 (July 20, 2019). Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/204323.