สุวรรณโคต กรรณิการ์. “หน้ากองบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing 68, no. 1 (July 20, 2019). Accessed October 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/204324.