เปียงใจ ชลาลัย, ธีระรังสิกุล นฤมล, and สนั่นเรืองศักดิ์ ศิริยุพา. “Effect of Perceived Self-Eff Icacy Enhancement Program on Caring Behaviors Among Caregivers of Children With Acute Respiratory Infection”. Thai Journal of Nursing 67, no. 3 (September 3, 2019): 1–9. Accessed July 6, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214412.