โพธิ์ไทรย์ เจียรนัย, สุวรรณโคต กรรณิการ์, รอดคำดี ประนอม, and พันธุ์วิไล พิมล. “Samakompayaban Thai School”. Thai Journal of Nursing 67, no. 3 (September 4, 2019): 62–71. Accessed January 30, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/214584.