สุวรรณโคต กรรณิการ์. “Table of Contents”. Thai Journal of Nursing 67, no. 1 (September 9, 2019). Accessed July 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215290.