รวมสุก ธนะวัฒน์, กลัมพากร สุรินธร, and รวิวรกุล ทัศนีย์. “The Effect of Smoking Cessation Program by Applying the Protection Motivation Theory in Patients With Hypertension”. Thai Journal of Nursing 67, no. 1 (September 9, 2019): 1–10. Accessed June 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215293.