มาตระกูล มัลลิกา, สิงขรณ์ อรนลิน, and พแดนนอก นาตญา. “The Implementation of a Smoke-Free Campus Policy at Mae Fah Luang University”. Thai Journal of Nursing 67, no. 1 (September 9, 2019): 11–18. Accessed February 4, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215294.