โถหินัง อุษาษ์, เกียรติมณีรัตน์ ศรีสุรักษ์, and สีธิแก้ว ณฐมน. “A Smoke-Free Home for Reducing Asthma in Child”. Thai Journal of Nursing 67, no. 1 (September 9, 2019): 60–63. Accessed July 6, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215342.