สุวรรณโคต กรรณิการ์. “Editorial Team”. Thai Journal of Nursing 67, no. 1 (September 9, 2019). Accessed November 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/215345.