สุวรรณโคต กรรณิการ์. “Table of Contents”. Thai Journal of Nursing 66, no. 4 (September 13, 2019). Accessed November 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/216056.