สุวรรณโคต กรรณิการ์. “Table of Contents”. Thai Journal of Nursing 64, no. 2 (September 17, 2019). Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/216574.